Powrót do listy
Dotyczy: garaż
Data licytacji: 2018-04-27
Godzina licytacji: 10:00
Numer sprawy,
licytacja:
Km 930/14 i inne, licytacja: I
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Cena wywołania: -
Suma oszacowania: -
 
Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)
przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu
Zdzisław Więcławik
Kancelaria Komornicza Myślibórz
74-300 Myślibórz ul. Bohaterów Warszawy 16/7
tel. 0-95-747-42-48 e-mail: mysliborz2@komornik.org
www.mysliborz2.komornik.org
Km 931/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Zdzisław Więcławik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-04-2018r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu mającego siedzibę przy ul. Niedziałkowskiego 6 w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jarosław Cieślak, stanowiącej:
działka nr 437, zabudowana jest garażem o pow. zabudowy 20 m2 oraz działki nr 291 i 292 niezabudowane stanowiące ogródek przydomowy.
położonej: gmina Myślibórz, wieś Golenice
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1M\00024594/1
Suma oszacowania wynosi 5 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 560,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
GBS Barlinek 28 83550009 0053 2006 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu przy Myślibórz, ul. Niedziałkowskiego 6 - Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Zdzisław Więcławik
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne