Powrót do listy
Dotyczy: działka
Data licytacji: 2018-04-27
Godzina licytacji: 10:15
Numer sprawy,
licytacja:
Km 682/15, licytacja: I
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Cena wywołania: -
Suma oszacowania: -
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Zdzisław Więcławik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-04-2018r.r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę przy Myślibórz, ul. Niedziałkowskiego 6 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkalną, położona w centrum wsi Dolsk, działka nr 304/2,
o pow. 0,0111ha.
należącej do dłużnika: Danuta i Waldemar Kopczyńscy
położonej: gmina Dębno, wieś Dolsk,
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW [NKW: SZ1M/00043357/7]
Suma oszacowania wynosi 2 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 240,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: GBS Barlinek 28 83550009 0053 2006 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu przy Myślibórz, ul. Niedziałkowskiego 6 w pok. - Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne