Powrót do listy
Dotyczy: nieruchomość- hala produkcyjna
Data licytacji: 2018-10-23
Godzina licytacji: 10:00
Numer sprawy,
licytacja:
Km 994/14, licytacja: I
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Cena wywołania: -
Suma oszacowania: -
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Zdzisław Więcławik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-10-2018r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu, ul. Niedziałkowskiego 6, w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Marty i Kamila Strużyńskich stanowiącej:
działka nr 45/36 o pow. 0,6186 ha. Działka gruntu wyposażona w sieć wodociagową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną.Nieruchomość zabudowana halą produkcyjną wraz z częścią biurowo-socjalną i kotłownią o pow. zab. 587,99 m2, pow. użytkowa 551,72 m2.
Parametry budynku: dwukondygnacyjny, pow. zab. 187,00 m2,pow. uż. 295,28 m2.
Budynek wybudowany w 2015r.
Budynek typu halowegoo pow. zab.1061,00 m2, pow. uż. wraz z przylegającą kotłownią 1029,60,00 m2
nieruchomość położona: 74-400 Dębno, ul Dargomyska 14,
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1M/00044449/6]
Suma oszacowania wynosi 2 123 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 592 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 212 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
GBS Barlinek 28 83550009 0053 2006 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu przy ul. Niedziałkowskiego 6 - Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne