Powrót do listy
Dotyczy: lokal mieszkalny
Data licytacji: 2019-01-23
Godzina licytacji: 14:00
Numer sprawy,
licytacja:
Km 604/15, licytacja: II
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Cena wywołania: -
Suma oszacowania: -
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Zdzisław Więcławik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2019r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu, ul. Niedziałkowskiego 6, w sali nr 2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej: lokal mieszkalny składający się z jednego pokoju, kuchni i łazienki o pow. użytkowej 34,15 m2. Lokal uzbrojony w sieć wodociągową, elektroenergetyczną i gazową.
należący do dłużnika: Dorota Bożena Pyć
położony: 74-400 Dębno, ul. Racławicka 19/4,
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1M/00030568/5
Suma oszacowania wynosi 82 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 670,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
GBS Barlinek 28 83550009 0053 2006 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu przy Myślibórz, ul. Niedziałkowskiego 6 - Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne